EthiopiŽ
Donatiebijeenkomst
EthiopiŽ
EthiopiŽ
EthiopiŽ
GeorgiŽ
Nederland
Rotterdam
Donatiebijeenkomst
Jongeren voor Georië
Zrunva Georië
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Missie en doelstelling
We leven in een wereld waarin armoede en sociale uitsluiting door velen niet (h)erkend worden terwijl miljarden mensen in diepe armoede leven. DMA beoogt een bijdrage leveren aan het onder de aandacht brengen van knelsituaties op dit gebeid en wil kwetsbare kansarme groepen ondersteunen in de verbetering van hun leefomstandigheden en het ontwikkelen van initiatieven voor een duurzaam bestaan zoals bedoeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De stichting beoogt sociale misstanden terug te dringen via de volgende middelen:
- versterking van de zelfredzaamheid en capaciteitsopbouw van kwetsbare kansarme groepen
   die in extreme armoede leven;
- ondersteuning bij de opzet en/of uitvoering van innovatieve duurzame en oplossingsgerichte
   initiatieven in samenwerking met lokale belanghebbenden;
- het helpen verwerven van middelen bij fondsen van particulieren, vermogensfondsen, kerken,
   bedrijven en overheden ten einde projecten op dit gebied te kunnen verwezenlijken;
- het realiseren van betrokkenheid en armoedebestrijding via het stimuleren van maatschappelijke
   cohesie en vrijwillige maatschappelijke inzet;
- bemiddelen bij de inzet van Nederlandse vrijwilligers en stagiaires bij de ontwikkeling van
   projecten in het buitenland;
- het geven van voorlichting over het werk.

Onze manier van werken
Projectmatige initiatieven met een duurzaam karakter worden ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met vertegenwoordigers van de groep mensen die zich in een sociale of maatschappelijke knelsituatie bevindt en daar, in samenwerking met anderen verandering in aan willen brengen. Belangrijk daarbij is om als partners onderling van elkaar te leren en elkaar te inspireren om de ambities de er zijn waar te maken. De stichting richt zich bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten in Ethiopië en Georgië zowel op de inwoners van het betreffende ontwikkelingsland als op de in Nederland woonachtige bevolkingsgroep die afkomstig uit dit land. Het doel hierbij is om ontwikkelingssamenwerking in samenhang te brengen met maatschappelijke betrokkenheid. Dit vindt bijvoorbeeld plaats via een thematische bijeenkomst tijdens de jaarlijkse internationale Vrouwenweek, de internationale vrijwilligersdag of het beleggen van een workshop tijdens een interculturele manifestatie of themabijeenkomst. Samenwerking en afstemming met andere organisaties die actief zijn op dit gebeid wordt nagestreefd om het effect van de activiteiten te vergroten, overlapping te voorkomen en wederzijdse expertise te kunnen benutten. Het gaat bijvoorbeeld om het maatschappelijk werk, zelforganisaties van migranten en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast wordt samengewerkt met de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties die een traditie hebben op het terrein van maatschappelijke betrokkenheid en samenlevingsopbouw.

Drieluik van significante doelen
1. Kennisoverdracht en maatschappelijke betrokkenheid
Mensen die in een sociale of maatschappelijke knelsituatie leven hebben vaak wel de wilskracht en ideeën om een positieve verandering aan te brengen in hun situatie maar doorgaans ontbreekt het hen aan een gericht plan, medestanders, een relatienetwerk, kennis en middelen.
2. Educatie en zelfredzaamheid voor jongeren en vrouwen

Het ontbreekt veel kinderen in ontwikkelingslanden aan de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Met name meisjes en vrouwen missen vaak de kans om hun zelfredzaamheid te versterken. De mogelijkheid om onderwijs en/of trainingen te volgen is voor hen een belangrijke mogelijkheid voor verbetering van hun toekomstperspectief. De stichting ontwikkelt op aanvraag en in samenwerking met het wijkbestuur en andere belanghebbenden lokale oplossingen voor met name kinderen en jongeren die opgroeien in extreme armoede en geen ouders of familieleden meer hebben.
3. Duurzaam inkomen en lokaal ondernemerschap

Bij de bestrijding van armoede in het buitenland kunnen Nederlandse bedrijven die kiezen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen lokale ondernemers ondersteunen met hun kennis, ervaring en netwerken en financiële middelen. De stichting vervult een makelaarsfunctie op dit gebied door deze ondernemingen in contact te brengen kansrijke ontwikkelingsprojecten die voor hen van betekenis kunnen zijn en vice versa.